Easy booking room
ระบบจองห้องประชุมออนไลน์
แพ็กเกจ และราคาค่าบริการ
ฟรี
0 .-
/ (30 วัน)
0 .-
/ (30 วัน)
ห้องประชุม
1 ห้อง
สมาชิก
1 คน
ตารางการจอง
ปรับแต่งได้
โหมดปฏิทิน
ได้
TV แดชบอร์ด
มี
ระบบจองห้องประชุม
มี
คิวอาร์จองห้องประชุม
มี
ตั้งค่าให้สมาชิกเข้าใช้งานด้วยคิวอาร์
ได้
Backlinks
ได้
Line Token
ได้
บันทึกสรุปการประชุม
ได้
ซอฟแวร์อัพเดท
ได้
การจองห้องประชุมล่วงหน้า
10 ครั้ง / ห้อง
พื้นฐาน
100 .-
/เดือน (30 วัน)
1,200 .-
/ปี (360 วัน)
ห้องประชุม
1 ห้อง
สมาชิก
5 คน
ตารางการจอง
ปรับแต่งได้
โหมดปฏิทิน
ได้
TV แดชบอร์ด
มี
ระบบจองห้องประชุม
มี
คิวอาร์จองห้องประชุม
มี
ตั้งค่าให้สมาชิกเข้าใช้งานด้วยคิวอาร์
ได้
Backlinks
ได้
Line Token
ได้
บันทึกสรุปการประชุม
ได้
ซอฟแวร์อัพเดท
ได้
การจองห้องประชุมล่วงหน้า
50 ครั้ง / ห้อง
มาตราฐาน
(เป็นที่นิยมที่สุด)
300 .-
/เดือน (30 วัน)
3,600 .-
/ปี (360 วัน)
ห้องประชุม
10 ห้อง
สมาชิก
50 คน
ตารางการจอง
ปรับแต่งได้
โหมดปฏิทิน
ได้
TV แดชบอร์ด
มี
ระบบจองห้องประชุม
มี
คิวอาร์จองห้องประชุม
มี
ตั้งค่าให้สมาชิกเข้าใช้งานด้วยคิวอาร์
ได้
Backlinks
ได้
Line Token
ได้
บันทึกสรุปการประชุม
ได้
ซอฟแวร์อัพเดท
ได้
การจองห้องประชุมล่วงหน้า
100 ครั้ง / ห้อง
ขั้นสูง
500 .-
/เดือน (30 วัน)
6,000 .-
/ปี (360 วัน)
ห้องประชุม
25 ห้อง
สมาชิก
100 คน
ตารางการจอง
ปรับแต่งได้
โหมดปฏิทิน
ได้
TV แดชบอร์ด
มี
ระบบจองห้องประชุม
มี
คิวอาร์จองห้องประชุม
มี
ตั้งค่าให้สมาชิกเข้าใช้งานด้วยคิวอาร์
ได้
Backlinks
ได้
Line Token
ได้
บันทึกสรุปการประชุม
ได้
ซอฟแวร์อัพเดท
ได้
การจองห้องประชุมล่วงหน้า
150 ครั้ง / ห้อง