คุณสมบัติ
จัดการห้องประชุม
  เพิ่มห้องประชุม
  แก้ไขข้อมูลห้องประชุม
  ลบข้อมูลห้องประชุม
จัดการสมาชิก
  เพิ่มสมาชิกใหม่
  แก้ไขข้อมูลสมาชิก
  ลบข้อมูลสมาชิก
  กำหนดให้เข้าใช้งานผ่านคิวอาร์ได้
  กำหนดให้เป็นผู้ใช้งานแบบแชร์ขึ้นระบบ TV Dashboard ได้
จัดการตารางการจอง
  เปิด หรือ ปิด การจองห้องประชุมตามเป็นวันได้ (อาทิตย์ - เสาร์)
แสดง TV แดชบอร์ด
  มีลิ้งให้ใช้แสดงข้อมูลห้องทั้งหมดภาพรวมบน TV ได้
  มีลิ้งให้ใช้แสดงข้อมูลแบบเฉพาะห้องบน TV ได้
ระบบจองห้องประชุม
  แอดมินสามารถจองห้องประชุมได้
  สมาชิกสามารถจองห้องประชุมเองได้
  สามารถยกเลิกการจองห้องประชุมของตัวเองได้
คิวอาร์สแกนลิ้ง
  มีระบบคิวอาร์ที่สามารถปริ้นไปติดหน้าหน้าประชุมทุกคนแสกนเพื่อดูข้อมูลแดชบอร์ดได้
  มีระบบคิวอาร์ที่สามารถปริ้นไปติดหน้าหน้าประชุมให้สมาชิกแสกนเพื่อดูข้อมูลแดชบอร์ดและจองนัดหมายได้
Backlinks
  ทำลิงค์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์อื่นมายังเว็บไซต์ของเราได้
  วางปุ่มที่เว็บไซต์บริษัท
  วางปุ่มที่ไลน์ rich menu
  วางปุ่มที่แอพพลิเคชั่นของบริษัท
แจ้งเตือน Line notify
  แจ้งเตือนการทำงานของระบบโดยแจ้งเตือนผ่านระบบ line notify
บันทึกสรุปการประชุม
  สามารถบันทึกสรุปการประชุมได้ เฉพาะคนที่เป็นเจ้าของการจองเท่านั้น
ซอฟแวร์อัพเดท
  ระบบจะอัพเดทเป็นรุ่นล่าสุดเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทเพื่อแก้ไขปัญหา หรือการเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานใหม่ๆ