ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์
1.ความเกี่ยวข้องของคุณกับ
1.1 เว็บไซต์ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ ในชื่อ "www.easybookingroom.com" ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ให้บริการ“
1.2 สิ่งที่คุณใช้เป็นเว็บไซต์ ของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "บริการ“
1.3 คุณซึ่งเป็นผู้ใช้บริการไม่ว่าจะส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของผู้ให้บริการ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" โดยจะแยกได้ดังนี้
1.3.1 ผู้ใช้ที่สมัครเข้าใช้งานระบบ ผ่านเว็บไซต์ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ และเป็นผู้ชำระค่าบริการรายเดือน รายปี ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "แอดมิน"
1.3.2 ผู้ใช้งานที่เกิดจากการสร้างของแอดมินที่ใช้บริการเว็บไซต์ของแอดมิน ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "สมาชิก"
1.4 การใช้บริการของผู้ให้บริการนั้นผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการทั้งหมด
2.ข้อตกลงในการคิดค่าบริการและเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ
ผู้ให้บริการให้บริการต่างๆ ซึ่งแบ่งรูปแบบการให้บริการและการคิดค่าบริการดังต่อไปนี้
2.1 บริการระบบแบบแพ็กเกจฟรี 30 วัน โดยไม่มีการคิดค่าบริการใดๆ หลังการสิ้นสุดระยะเวลาฟรี ลูกค้าจะซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้งานต่อหรือจะหยุดการใช้งานก็ได้ เว้นแต่ว่าหากลูกค้าไม่ซื้อแพ็กเกจใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้
2.2 บริการระบบแบบแพ็กเกจพื้นฐาน 30 วัน ราคา 100 บาท และ 360 วัน 1,200 บาท เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ลูกค้าจะซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้งานต่อหรือจะหยุดการใช้งานก็ได้ เว้นแต่ว่าหากลูกค้าไม่ซื้อแพ็กเกจใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้
2.3 บริการระบบแบบแพ็กเกจพื้นฐาน 30 วัน ราคา 300 บาท และ 360 วัน 3,600 บาท เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ลูกค้าจะซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้งานต่อหรือจะหยุดการใช้งานก็ได้ เว้นแต่ว่าหากลูกค้าไม่ซื้อแพ็กเกจใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้
2.4 บริการระบบแบบแพ็กเกจพื้นฐาน 30 วัน ราคา 500 บาท และ 360 วัน 6,000 บาท เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งาน ลูกค้าจะซื้อแพ็กเกจเพื่อใช้งานต่อหรือจะหยุดการใช้งานก็ได้ เว้นแต่ว่าหากลูกค้าไม่ซื้อแพ็กเกจใหม่ก็จะไม่สามารถใช้งานระบบได้
3.ข้อตกลงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ให้บริการ
ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับ การให้บริการของผู้ให้บริการดังนี้
3.1 ผู้ให้บริการมีหน้าที่เพียงให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับข้อมูลที่ผู้ใช้บริการใส่เข้ามาในระบบ
3.2 หากผู้ใช้บริการได้กระทำผิดตามข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ หรือทุจริตในการซื้อแพ็กเกจ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องชดเชยต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นที่ได้รับความเสียหาย หรือถูกละเมิดจากกรณีดังกล่าวทั้งหมด รวมถึงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
3.3 ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ใช้บริการถูกหลอกลวงหรือฉ้อโกงทรัพย์สินจากผู้ใช้บริการอื่น แต่ทางผู้ให้บริการยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดเพื่อให้ได้ทรัพย์สินของผู้ใช้บริการกลับคืนมา
3.4 ผู้ให้บริการไม่อาจให้การรับประกันว่า บริการจะมีอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการหยุด หรือไม่มีข้อบกพร่องใดๆ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำโดยจงใจ หรือโดยประมาทเลินเล่อในการทำหน้าที่ของบุคคลที่สาม เช่น ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การติดขัดในช่องสัญญาณ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต การสื่อสารผิดพลาด ภัยธรรมชาติ การก่อการร้าย อัคคีภัย หรือการหยุดให้บริการชั่วคราว และจากปัญหาที่มิได้เป็นปัญหาของผู้ให้บริการ
3.5 แม้ผู้ให้บริการจะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามผู้ให้บริการไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของผู้ใช้บริการจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึง ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (Bug) หรือ ไวรัส (Virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรคแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการตามสัญญาฉบับนี้
3.6 ผู้ให้บริการ จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ โดยจำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายโดยตรงที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการสูงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการที่ผู้ให้บริการได้รับชำระจากผู้ใช้บริการ ในเดือนที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่อของผู้ใช้บริการเอง ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบความเสียหายดังกล่าว ทั้งนี้ ภาระพิสูจน์ทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้ใช้บริการ
3.7 ผู้ให้บริการจะจ่ายคืนค่าใช้บริการตามส่วน หากทางผู้ให้บริการเป็นผู้ยกเลิกสัญญาการให้บริการเองเท่านั้น เช่น การยุติการให้บริการ ล้มเลิก หรือไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
3.8 ผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับว่าความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้บริการนั้น เป็นความเสี่ยงของผู้ใช้บริการทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิไล่เบี้ยต่อบริษัทฯ เว้นแต่ความสูญเสียหรือเสียหายนั้นเกิดจากการที่ผู้ให้บริการฝ่าฝืนข้อกำหนดหลักเกี่ยวกับการบริการ การฉ้อโกง หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ให้บริการเอง
3.9 ผู้ใช้บริการควรซื้อแพ็กเกจ จากผู้ให้บริการโดยตรง หรือ ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น หากผู้ใช้บริการซื้อแพ็กเกจกับบุคคลอื่นแล้วเกิดปัญหาใดๆ ขึ้นก็แล้วแต่ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและจะไม่มีการชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
4.ข้อตกลงในการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและรหัสผ่าน
4.1 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลและรหัสผ่านที่ใช้บริการกับทางผู้ให้บริการไว้เป็นอย่างดี ทางผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลไว้ในที่ปลอดภัย และผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดความเสียหายแก่เว็บไซต์ หรือข้อมูล ที่เกิดขึ้นจากความประมาทของผู้ใช้บริการ
4.2 ผู้ใช้บริการยอมรับว่าจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ให้บริการ สำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการ
4.3 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่านใดๆ ผู้ใช้บริการสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ทางวิธีที่ทางผู้ให้บริการกำหนด โดยผู้ให้บริการจะทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ และแจ้งให้ทางอีเมลที่ใช้ในการสั่งซื้อบริการนั้นๆ เท่านั้น
4.4 หากผู้ใช้บริการมีความสงสัยว่าข้อมูลหรือรหัสผ่านได้ถูกขโมย ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านโดยทันที
4.5 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการเปลี่ยนแปลงอีเมลที่เป็นสิทธิ์เจ้าของผู้ใช้บริการในการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้บริการจะต้องยืนยันได้ว่าตนเองเป็นเจ้าของอีเมลจริง ในกรณีที่เจ้าของอีเมลเป็นบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการจะต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของอีเมลจึงจะทำการเปลี่ยนแปลงอีเมลที่เป็นสิทธิ์ของผู้บริการได้ เพราะผู้ให้บริการจะถือว่าเจ้าของอีเมลที่เป็นสิทธิ์เจ้าของการใช้บริการเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดของบัญชีนั้นๆ
5.ข้อตกลงในการขอคืนค่าบริการ
5.1 ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการคืนค่าบริการในกรณีที่ผู้ใช้ต้องการยกเลิกใช้บริการ หรือปรับลดบริการลง ก่อนครบกำหนดสัญญา และผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกค่าบริการคืน ไม่ว่าบางส่วน หรือทั้งหมดได้ เว้นแต่ทางผู้ให้บริการจะเป็นผู้ยกเลิกบริการเอง โดยจะคืนค่าบริการตามสมควรให้เท่านั้น และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับการใช้บริการนั้นๆ นอกเหนือจากค่าบริการที่ผู้ใช้บริการได้ชำระกับผู้ให้บริการแล้วเท่านั้น
5.2. กรณีมีการละเมิดข้อตกลงการใช้งานผู้ให้บริการจะแจ้งเตือน และจะหยุดให้บริการหากผู้ใช้บริการไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้อง และผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิในการคืนเงินได้ และหากเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อ ระบบ เครือข่าย และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6.ข้อตกลงในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่เข้าสู่ระบบเป็นเวลานาน
6.1 ภายในระยะเวลา 15 วันนับตั้งแต่วันหมดอายุ หากผู้ใช้บริการไม่มีการต่ออายุบัญชี ผู้ให้บริการจะลบบัญชีของผู้ใช้บริการเป็นการถาวร ข้อมูลทุกอย่างในบัญชีจะไม่สามารถกู้กลับมาได้
6.2 ผู้ใช้บริการจะถูกงดการให้บริการทันที หากผู้ให้บริการพบเห็นการทุจริต และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
7.ข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
7.1 ผู้ให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการให้บริการได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7.2 ผู้ใช้บริการต้องเข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการหลังมีการเปลี่ยนแปลง
8.ข้อห้ามในการใช้บริการ
8.1 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการนำซอฟต์แวร์นำไปขายต่อ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ
8.2 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือ ลูกจ้างของผู้ให้บริการ
8.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการใช้บริการในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ให้บริการ