นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
1.บทนำ
1.1 เราเป็นผู้ให้บริการระบบจองห้องประชุมออนไลน์
เราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและมีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมาย โดยออกนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่ออธิบายการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงสิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูล ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้ตามจุดประสงค์ของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพิ่มเติมเนื้อหาให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567
1.2 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในที่นี้ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ที่ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
1.3 การใช้บริการ การสมัครสมาชิก การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการเข้าถึงบริการกับทางเราของท่าน ได้รับทราบและตกลงยินยอมนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านยินยอม ให้เราเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ หากท่านไม่ยินยอมจะไม่สามารถใช้บริการ สมัครสมาชิก เยี่ยมชมเว็บไซต์เรา และการเข้าถึงบริการของเราได้
2.การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
2.1 เมื่อท่านสมัครเพื่อใช้บริการของเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น
2.2 เมื่อท่านดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา เช่น สลิปโอนเงิน เป็นต้น
2.3 นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการเราจึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) ชื่อโดเมน (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses) เป็นต้น
2.4 เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าว เก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยหรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่สามารถรับรองข้อความหรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้
3.วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในการใช้บริการเท่านั้น
3.2 เราขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
4.การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาในการจัดเก็บตลอดระยะเวลาให้บริการตามสัญญา และลบข้อมูลภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่หมดอายุ
และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ระบบจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง
5.การขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย
ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถขอใช้สิทธิในการลบ แก้ไข โอน ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่เราจัดเก็บไว้ โดยเมื่อมีการยื่นคำร้อง เราจะดำเนินการให้ท่านทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2562 ดังนี้
- สิทธิขอถอนความยินยอม
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล
- สิทธิในการขอให้โอนถ่ายข้อมูล
- สิทธิขอคัดค้าน
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิร้องเรียน
6.รายละเอียดการติดต่อ
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังต่อไปนี้
อีเมล: k.paleepong@gmail.com
เบอร์มือถือ: +66859285280
หน้าเว็บไชต์ ช่องทางติดต่อเรา: www.easybookingroom.com/contactus